Warunki przewozu PBP Sindbad

Regulamin przewozu liniowego sporządzony w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601).

Postanowienia ogólne.

1. Dokonanie zakupu biletu PBP Sindbad oznacza zawarcie umowy przewozu oraz potwierdzenie przyjęcia niniejszego Regulaminu.

2. Pasażer winien przybyć na wskazany w rozkładach jazdy przystanek na co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru.

3. Pasażer powinien zająć miejsce w autokarze wskazane przez obsługę na co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem. Przewoźnik nie będzie oczekiwał na pasażerów nie stosujących się do niniejszego postanowienia.

4. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autokaru.

5. Pasażer powinien spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (paszport, wizy). Pasażer winien posiadać ważny bilet na przejazd oraz dokument uprawniający do korzystania ze zniżek. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, iż autokar nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno- paszportowej.

6. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą na której imię i nazwisko został wystawiony bilet.

7. Przewoźnik działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2003 r., nr 128, poz. 1175) ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera - cudzoziemca okazania ważnego paszportu i wizy. W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik odmówi przyjęcia Pasażera - cudzoziemca na pokład autokaru, bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

8. W autokarach liniowych zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, a także zakaz palenia tytoniu.

9. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego zapewnienia przewozu, w przypadku, gdy Pasażer: nie przestrzega postanowień Regulaminu; znajduje się w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających (alkoholu, narkotyków); zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów. Skutki prawne zdarzeń wymienionych w zdaniu pierwszym ponosi Pasażer.

10. Zabrania się przewozu zwierząt w autokarach.

11. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

12. Pasażer, który w sposób umyślny lub w skutek zaniedbania zanieczyszcza autokar jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu 1 spowoduje wyłączenie autokaru z eksploatacji to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie po 500,00 zł za każdy dzień wyłączenia autokaru z eksploatacji.

13. Przewoźnik dołoży wszelkich starań aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn obiektywnych, niezależnych od niego nie może tego zagwarantować.

14. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, ani wynikających z nich dalszych bliżej nieokreślonych skutków.

15. Za nieodbycie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje tylko zwrot za niewykorzystany bilet.

16. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna. Przewoźnik przewiduje możliwość zapewnienia opieki nad małoletnim po wykupieniu dodatkowego biletu dla wskazanego przez niego opiekuna. Małoletni podróżują tylko z właściwym biletem na swoje miejsce.

17. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres PBP Sindbad ul. Rynek 8, 45-015 Opole, w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz zgłoszone roszczenia. Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie 1 miesiąca od dnia jej doręczenia na wskazany powyżej adres.

18. Miesięczny termin zgłaszania reklamacji, o którym mowa w pkt 17 nie dotyczy reklamacji w przedmiocie utraty lub uszkodzenia bagażu, które to zdarzenia należy zgłosić obsłudze autokaru w momencie odbioru bagażu.

Bilety

1. Bilet jest dokumentem imiennym, dlatego też nie może być odstąpiony innej osobie.

2. Bilet jest ważny przez okres 12 miesięcy licząc od daty wyjazdu.

3. Pasażer winien dokonać rezerwacji -"powrót" nie później niż na 7 dni przed planowanym wyjazdem. Przewoźnik dokonuje rezerwacji według kolejności zgłoszeń. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji na termin żądany przez Pasażera w przypadku braku wolnych miejsc.

4. Przewoźnik za każdą z następujących operacji będzie pobierał opłatę w kwocie 5 EURO lub jej równowartość tej kwoty w PLN przeliczonej według obowiązującego kursu NBP:

a) zmiana daty wyjazdu;

b) zmiana daty powrotu;

c) dokonanie rezerwacji w biletach OPEN, z wyjątkiem dokonania rezerwacji u pilota w dniu wyjazdu;

5. W przypadku rezygnacji przez Podróżnego z odbycia podróży Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:

a) do 14 dni 10% wartości biletu;

b) do 48 godzin 25% wartości biletu

c) do 24 godzin 50% wartości biletu

6. Rezygnacja przez Podróżnego z podróży w dniu wyjazdu (bez wcześniej dokonanego zgłoszenia w tym przedmiocie) lub nie zgłoszenie się na odjazd skutkuje przepadkiem biletu bez jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

7. Bilet wykupiony w obie strony, a wykorzystany tylko w jedną, podlega zwrotowi do wysokości 20% netto wartości biletu.

8. Zwrot należności za niewykorzystany bilet dokonuje biuro, w którym zakupiono bilet, za bilet zaś zakupiony u pilota w autokarze zwrotu dokonuje PBP Sindbad w Opolu.

9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia biletu przewoźnik nie wystawia duplikatu ani nie zwraca uiszczonych należności.

10. Przewoźnik ustanawia następujące zniżki przy zakupie biletu

a) 10% dla emerytów i rencistów;

b) 10% dla grupy co najmniej 10 osób jadących tam i z powrotem w tym samym terminie;

c) 15% dla posiadaczy Karty Stałego Klienta Sindbad - CLUB

d) 50% dla małoletniego do 12 -go roku życia (decyduje dzień urodzenia) przy jednoczesnym zakupie pełnego biletu dla drugiej osoby

11. Zniżki określone w pkt 10 nie podlegają łączeniu.

Bagaże
 
1. Każda sztuka bagażu Pasażera przewożona w luku bagażowym winna być opisana jego imieniem i nazwiskiem, miejscem wsiadania i wysiadania zgodnie z posiadanym biletem. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób określony w zdaniu poprzednim spoczywa na Podróżnym. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym kończy podróż.

2. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu podróżnego o łącznej wadze 30 kg, przy czym suma wymiarów każdego z nich nie może przekraczać 165 cm. Bagaż ten jest rejestrowany przez obsługę autokaru.

3. Pasażer może zabrać do autokaru bagaż podręczny o wadze do 5 kg. Bagaż ten powinien być umieszczony pod fotelem pasażera i nie utrudniać swobody pozostałym podróżnym.

4. Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym. Za nadbagaż Przewoźnik pobiera opłatę 1euro/kg. Bagaż ten jest rejestrowany przez obsługę autokaru a Pasażer otrzymuje potwierdzenie dokonanej wpłaty. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewiezienia nadbagażu ze względu na ograniczoną pojemność luk bagażowych.

5. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.

6. Odpowiedzialność Przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest ograniczona do wartości aktualnej ceny biletu na przejazd. W przypadku przewozu rzeczy większej wartości, a w szczególności sprzętu elektronicznego, Pasażer ubezpiecza je we własnym zakresie i zgłasza ten fakt załodze w chwili przekazania bagażu do przewozu.

7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym.

8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej oraz przewożonego sprzętu elektronicznego.

9. Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z jakiś innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

10. Pasażer może składać reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym tylko w chwili jego wydania bezpośrednio obsłudze autokaru. Fakt zgłoszenia reklamacji winien zostać potwierdzony przez obsługę autokaru na bilecie Pasażera. Nie można składać reklamacji, gdy bagaż przy przyjmowaniu do luku bagażowego nie był oznakowany banderolą Przewoźnika.